FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ВКУПЕН ДРЖАВЕН ДОЛГ 0 ,0 0,0 -100,0 2016
ВКУПЕН ДРЖАВЕН ДОЛГ 0 ,0 0,0 -100,0 2017