Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ВКУПЕН ДРЖАВЕН ДОЛГ 236.867.250.000 ,0 118.433,6 0,0 2016
ВКУПЕН ДРЖАВЕН ДОЛГ 0 ,0 0,0 -100,0 2017