FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Глоби, судски и административни такси 4.561.955.647 2,0 2.281,0 0,0 2004
Глоби, судски и административни такси 1.826.123.223 0,8 913,1 -60,0 2005
Глоби, судски и административни такси 1.668.060.012 0,7 834,0 -8,7 2006
Глоби, судски и административни такси 3.916.507.343 1,7 1.958,3 134,8 2007
Глоби, судски и административни такси 4.416.945.246 2,0 2.208,5 12,8 2008
Глоби, судски и административни такси 4.152.743.189 1,8 2.076,4 -6,0 2009
Глоби, судски и административни такси 1.850.403.709 0,8 925,2 -55,4 2010
Глоби, судски и административни такси 1.870.170.054 0,8 935,1 1,1 2011
Глоби, судски и административни такси 1.785.137.143 0,8 892,6 -25,9 2012
Глоби, судски и административни такси 1.885.323.960 0,8 942,7 -10,6 2013
Глоби, судски и административни такси 2.061.860.012 0,9 1.030,9 9,4 2014
Глоби, судски и административни такси 1.988.174.433 0,9 994,1 -3,6 2015
Глоби, судски и административни такси 2.360.061.000 1,1 1.180,0 18,7 2016
Глоби, судски и административни такси 2.371.628.000 1,1 1.185,8 100.390,1 2017