FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 292.159.681 0,1 146,1 0,0 2004
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 55.328.829.824 24,6 27.664,4 4,8 2005
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 92.437.017.649 41,1 46.218,5 67,1 2006
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 105.547.326.526 47,0 52.773,7 14,2 2007
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 117.584.892.826 52,3 58.792,4 11,4 2008
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 111.348.792.258 49,5 55.674,4 -5,3 2009
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 114.275.277.629 50,8 57.137,6 2,6 2010
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.581.837.756 53,7 60.290,9 5,5 2011
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 119.679.945.188 53,3 59.840,0 -3,8 2012
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.992.355.752 53,8 60.496,2 -3,9 2013
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 129.317.007.943 57,5 64.658,5 6,9 2014
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 140.831.998.310 62,7 70.416,0 8,9 2015
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 150.816.970.000 67,1 75.408,5 7,1 2016
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 160.746.814.000 71,5 80.373,4 106.484,0 2017