Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 292.159.681 0,1 146,1 0,0 2004
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 55.328.829.824 23,0 27.664,4 4,8 2005
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 92.437.017.649 38,5 46.218,5 67,1 2006
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 105.547.326.526 43,9 52.773,7 14,2 2007
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 117.584.892.826 48,9 58.792,4 11,4 2008
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 111.348.792.258 46,3 55.674,4 -5,3 2009
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 114.275.277.629 47,5 57.137,6 2,6 2010
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.581.837.756 50,2 60.290,9 5,5 2011
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 119.679.945.188 49,8 59.840,0 -3,8 2012
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.992.355.752 50,3 60.496,2 -3,9 2013
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 129.317.007.943 53,8 64.658,5 6,9 2014
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 140.831.998.310 58,6 70.416,0 8,9 2015
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 150.374.592.757 62,6 75.187,3 6,8 2016
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 160.746.814.000 66,9 80.373,4 106.484,0 2017
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 170.201.737.000 70,8 85.100,9 5,9 2018