FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 292.159.681 ,0 146,1 0,0 2004
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 55.328.829.824 ,0 27.664,4 4,8 2005
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 92.437.017.649 ,0 46.218,5 67,1 2006
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 105.547.326.526 ,0 52.773,7 14,2 2007
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 117.584.892.826 ,0 58.792,4 11,4 2008
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 111.348.792.258 ,0 55.674,4 -5,3 2009
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 114.275.277.629 ,0 57.137,6 2,6 2010
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.581.837.756 ,0 60.290,9 5,5 2011
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 119.679.945.188 ,0 59.840,0 -3,8 2012
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.992.355.752 ,0 60.496,2 -3,9 2013
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 129.317.007.943 ,0 64.658,5 6,9 2014
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 140.831.998.310 ,0 70.416,0 8,9 2015
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 150.374.592.757 ,0 75.187,3 6,8 2016
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 160.746.814.000 ,0 80.373,4 106.484,0 2017
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 1.522.666.699 ,0 761,3 -99,1 2018