Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 292.159.681 0,1 146,1 0,0 2004
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 55.328.829.824 22,6 27.664,4 4,8 2005
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 92.437.017.649 37,7 46.218,5 67,1 2006
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 105.547.326.526 43,1 52.773,7 14,2 2007
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 117.584.892.826 48,0 58.792,4 11,4 2008
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 111.348.792.258 45,4 55.674,4 -5,3 2009
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 114.275.277.629 46,6 57.137,6 2,6 2010
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.581.837.756 49,2 60.290,9 5,5 2011
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 119.679.945.188 48,8 59.840,0 -3,8 2012
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 120.992.355.752 49,4 60.496,2 -3,9 2013
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 129.317.007.943 52,8 64.658,5 6,9 2014
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 140.831.998.310 57,5 70.416,0 8,9 2015
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 150.374.592.757 61,4 75.187,3 6,8 2016
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 160.746.814.000 65,6 80.373,4 106.484,0 2017
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 170.201.737.000 69,5 85.100,9 5,9 2018
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 184.201.058.000 75,2 92.100,5 8,2 2019