FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.043.000.000 2,2 2.521,5 0,0 2017