FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Долгорочни обврзници 18.860.000.000 8,4 9.430,0 0,0 2016
Долгорочни обврзници 17.824.000.000 7,9 8.912,0 94.406,9 2017