FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Домашни даноци на стоки и услуги 62.188.539.573 27,7 31.094,3 0,0 2015
Домашни даноци на стоки и услуги 68.871.510.000 30,6 34.435,8 10,7 2016
Домашни даноци на стоки и услуги 75.300.363.000 33,5 37.650,2 109.234,6 2017