Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Донации од странство 520.305.195 0,2 260,2 0,0 2004
Донации од странство 1.282.669.174 0,5 641,3 -18,0 2005
Донации од странство 1.408.583.099 0,6 704,3 9,8 2006
Донации од странство 851.625.294 0,4 425,8 -39,5 2007
Донации од странство 690.889.805 0,3 345,4 -18,9 2008
Донации од странство 673.249.349 0,3 336,6 -2,6 2009
Донации од странство 870.772.813 0,4 435,4 29,3 2010
Донации од странство 888.698.173 0,4 444,3 2,1 2011
Донации од странство 2.793.211.381 1,2 1.396,6 48,1 2012
Донации од странство 3.213.012.346 1,3 1.606,5 38,4 2013
Донации од странство 3.150.139.698 1,3 1.575,1 -2,0 2014
Донации од странство 4.535.039.128 1,9 2.267,5 44,0 2015
Донации од странство 3.401.184.414 1,4 1.700,6 -25,0 2016
Донации од странство 6.276.758.000 2,6 3.138,4 148.776,2 2017
Донации од странство 4.011.216.000 1,7 2.005,6 -36,1 2018