FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други задолжувања во странство 16.426.739.441 7,3 8.213,4 0,0 2015
Други задолжувања во странство 17.241.779.000 7,7 8.620,9 5,0 2016
Други задолжувања во странство 12.300.000.000 5,5 6.150,0 71.238,3 2017