Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други неданочни приходи 819.845.374 0,3 409,9 0,0 2004
Други неданочни приходи 514.668.120 0,2 257,3 -61,9 2005
Други неданочни приходи 1.932.434.997 0,8 966,2 275,5 2006
Други неданочни приходи 20.027.003.780 8,2 10.013,5 936,4 2007
Други неданочни приходи 4.730.887.307 1,9 2.365,4 -76,4 2008
Други неданочни приходи 3.700.344.833 1,5 1.850,2 -21,8 2009
Други неданочни приходи 1.617.267.973 0,7 808,6 -56,3 2010
Други неданочни приходи 3.003.102.988 1,2 1.501,6 85,7 2011
Други неданочни приходи 2.365.668.296 1,0 1.182,8 -11,7 2012
Други неданочни приходи 4.173.791.513 1,7 2.086,9 40,2 2013
Други неданочни приходи 2.221.605.964 0,9 1.110,8 -46,8 2014
Други неданочни приходи 2.840.495.527 1,2 1.420,2 27,9 2015
Други неданочни приходи 2.262.544.088 0,9 1.131,3 -20,3 2016
Други неданочни приходи 2.432.314.000 1,0 1.216,2 66.194,6 2017
Други неданочни приходи 1.905.008.000 0,8 952,5 -21,7 2018
Други неданочни приходи 2.734.529.000 1,1 1.367,3 43,5 2019