FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 536.410.343 0,2 268,2 0,0 2004
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 13.195.365.374 5,9 6.597,7 538,1 2005
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 1.115.083.546 0,5 557,5 -91,5 2006
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 2.502.123.194 1,1 1.251,1 124,4 2007
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 3.029.742.216 1,3 1.514,9 21,1 2008
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 12.837.744.218 5,7 6.418,9 323,7 2009
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 7.519.191.781 3,3 3.759,6 -41,4 2010
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 23.782.955.172 10,6 11.891,5 216,3 2011
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 7.817.378.901 3,5 3.908,7 -60,0 2012
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 19.307.609.374 8,6 9.653,8 36,4 2013
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 36.270.176.878 16,1 18.135,1 87,9 2014
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 20.744.271.548 9,2 10.372,1 -42,8 2015
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 25.112.914.000 11,2 12.556,5 21,1 2016
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 21.147.829.000 9,4 10.573,9 84.111,0 2017