Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 536.410.343 0,2 268,2 0,0 2004
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 13.195.365.374 5,4 6.597,7 538,1 2005
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 1.115.083.546 0,5 557,5 -91,5 2006
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 2.502.123.194 1,0 1.251,1 124,4 2007
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 3.029.742.216 1,2 1.514,9 21,1 2008
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 12.837.744.218 5,2 6.418,9 323,7 2009
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 7.519.191.781 3,1 3.759,6 -41,4 2010
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 23.782.955.172 9,7 11.891,5 216,3 2011
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 7.817.378.901 3,2 3.908,7 -60,0 2012
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 19.307.609.374 7,9 9.653,8 36,4 2013
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 36.270.176.878 14,8 18.135,1 87,9 2014
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 20.744.271.548 8,5 10.372,1 -42,8 2015
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 32.298.731.554 13,2 16.149,4 55,7 2016
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 21.147.829.000 8,6 10.573,9 84.111,0 2017
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 39.514.763.000 16,1 19.757,4 86,9 2018
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 30.254.199.000 12,3 15.127,1 -23,4 2019