Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 4.196.468 0,0 2,1 0,0 2004
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.029.766.350 0,8 1.014,9 -39,3 2005
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 19.816.725.125 8,1 9.908,4 876,3 2006
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 1.397.487.588 0,6 698,7 -92,9 2007
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 1.758.550.349 0,7 879,3 25,8 2008
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 1.181.854.645 0,5 590,9 -32,8 2009
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 3.980.610.902 1,6 1.990,3 236,8 2010
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 3.786.007.882 1,5 1.893,0 -39,6 2011
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 4.427.934.127 1,8 2.214,0 -34,1 2012
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 3.389.409.843 1,4 1.694,7 -46,3 2013
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.060.286.621 0,8 1.030,1 -39,2 2014
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.266.394.380 0,9 1.133,2 10,0 2015
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.462.771.488 1,0 1.231,4 8,7 2016
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.612.500.000 1,1 1.306,3 82.719,2 2017
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 1.509.505.000 0,6 754,8 -42,2 2018
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.025.555.000 0,8 1.012,8 34,2 2019