FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Капитални донации 13.000 0,0 0,0 0,0 2015
Капитални донации 1.160.000 0,0 0,6 8.823,1 2016
Капитални донации 1.160.000.000 0,5 580,0 99.999.900,0 2017