FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Меѓународни развојни агенции 4.310.807.117 1,9 2.155,4 0,0 2015
Меѓународни развојни агенции 7.551.335.000 3,4 3.775,7 75,2 2016
Меѓународни развојни агенции 8.608.385.000 3,8 4.304,2 113.898,2 2017