Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 6.424.347.165 2,6 3.212,2 0,0 2004
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 11.429.438.189 4,7 5.714,7 -71,7 2005
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 12.085.338.663 4,9 6.042,7 5,7 2006
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 30.726.292.738 12,5 15.363,1 154,2 2007
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 18.195.123.438 7,4 9.097,6 -40,8 2008
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 15.347.937.597 6,3 7.674,0 -15,6 2009
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 11.566.121.832 4,7 5.783,1 -24,6 2010
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 11.321.009.444 4,6 5.660,5 -2,1 2011
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 10.063.677.598 4,1 5.031,8 -20,9 2012
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 11.858.123.230 4,8 5.929,1 -3,3 2013
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 10.451.121.165 4,3 5.225,6 -11,9 2014
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 12.281.046.218 5,0 6.140,5 17,5 2015
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 10.989.684.420 4,5 5.494,8 -10,5 2016
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 13.843.817.000 5,6 6.921,9 93.269,7 2017
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 12.525.938.000 5,1 6.263,0 -9,5 2018
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 13.681.354.000 5,6 6.840,7 9,2 2019