Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 14.916.211 0,0 7,5 0,0 2004
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 2.128.320 0,0 1,1 -91,6 2005
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 709.509.667 0,3 354,8 33.236,6 2006
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 430.742.059 0,2 215,4 -39,3 2007
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 1.136.579.498 0,5 568,3 163,9 2008
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 1.161.620.631 0,5 580,8 2,2 2009
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 815.986.609 0,3 408,0 -29,8 2010
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 839.510.838 0,3 419,8 2,9 2011
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 634.412.220 0,3 317,2 22,8 2012
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 574.005.238 0,2 287,0 -7,4 2013
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 729.133.965 0,3 364,6 27,0 2014
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 575.389.336 0,2 287,7 -21,1 2015
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 530.524.059 0,2 265,3 -7,8 2016
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 450.000.000 0,2 225,0 56.150,0 2017
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 400.000.000 0,2 200,0 -11,1 2018
ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 200.000.000 0,1 100,0 -50,0 2019