Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2.465.089 0,0 1,2 0,0 2004
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 88.770.295 0,0 44,4 3.501,1 2005
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1.666.138.902 0,7 833,1 1.776,9 2006
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 64.241.820 0,0 32,1 -96,1 2007
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 97.709.009 0,0 48,9 52,1 2008
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 74.640.057 0,0 37,3 -23,6 2009
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 40.783.569 0,0 20,4 -45,4 2010
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 276.348.536 0,1 138,2 577,6 2011
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 119.117.198 0,0 59,6 -60,3 2012
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 289.978.268 0,1 145,0 45,0 2013
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 280.061.994 0,1 140,0 -3,4 2014
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 15.683.717 0,0 7,8 -94,4 2015
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 20.775.085 0,0 10,4 32,5 2016
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 10.000.000 0,0 5,0 29.311,8 2017
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 3.000.000 0,0 1,5 0,0 2019
ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 3.000.000 0,0 1,5 0,0 2019