FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Придонеси за социјално осигурување 35.724 0,0 0,0 0,0 2004
Придонеси за социјално осигурување 13.015 0,0 0,0 -63,6 2005
Придонеси за социјално осигурување 31.082.321.536 13,8 15.541,2 238.819.120,4 2006
Придонеси за социјално осигурување 34.173.141.105 15,2 17.086,6 9,9 2007
Придонеси за социјално осигурување 38.790.463.596 17,3 19.395,2 13,5 2008
Придонеси за социјално осигурување 38.584.243.334 17,2 19.292,1 -0,5 2009
Придонеси за социјално осигурување 38.695.343.443 17,2 19.347,7 0,3 2010
Придонеси за социјално осигурување 39.932.446.954 17,8 19.966,2 3,2 2011
Придонеси за социјално осигурување 40.922.544.476 18,2 20.461,3 -3,7 2012
Придонеси за социјално осигурување 42.437.169.885 18,9 21.218,6 2,3 2013
Придонеси за социјално осигурување 44.192.600.750 19,7 22.096,3 4,1 2014
Придонеси за социјално осигурување 47.908.770.766 21,3 23.954,4 8,4 2015
Придонеси за социјално осигурување 49.185.660.000 21,9 24.592,8 2,7 2016
Придонеси за социјално осигурување 51.878.851.000 23,1 25.939,4 0,0 2017