Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Придонеси за социјално осигурување 35.724 0,0 0,0 0,0 2004
Придонеси за социјално осигурување 13.015 0,0 0,0 -63,6 2005
Придонеси за социјално осигурување 31.082.321.536 12,7 15.541,2 238.819.120,4 2006
Придонеси за социјално осигурување 34.173.141.105 13,9 17.086,6 9,9 2007
Придонеси за социјално осигурување 38.790.463.596 15,8 19.395,2 13,5 2008
Придонеси за социјално осигурување 38.584.243.334 15,7 19.292,1 -0,5 2009
Придонеси за социјално осигурување 38.695.343.443 15,8 19.347,7 0,3 2010
Придонеси за социјално осигурување 39.932.446.954 16,3 19.966,2 3,2 2011
Придонеси за социјално осигурување 40.922.544.476 16,7 20.461,3 -3,7 2012
Придонеси за социјално осигурување 42.437.169.885 17,3 21.218,6 2,3 2013
Придонеси за социјално осигурување 44.192.600.750 18,0 22.096,3 4,1 2014
Придонеси за социјално осигурување 47.908.770.766 19,6 23.954,4 8,4 2015
Придонеси за социјално осигурување 50.312.672.043 20,5 25.156,3 5,0 2016
Придонеси за социјално осигурување 51.878.851.000 21,2 25.939,4 0,0 2017
Придонеси за социјално осигурување 55.403.000.000 22,6 27.701,5 6,8 2018
Придонеси за социјално осигурување 62.316.000.000 25,4 31.158,0 12,5 2019