Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 0,0 2004
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2006
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2007
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2008
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2009
Приходи од дивиденди 2.552.914.666 1,1 1.276,5 -100,0 2010
Приходи од дивиденди 2.339.160.176 1,0 1.169,6 -8,4 2011
Приходи од дивиденди 2.548.483.909 1,1 1.274,2 -2,5 2012
Приходи од дивиденди 2.193.980.265 0,9 1.097,0 -8,2 2013
Приходи од дивиденди 963.242.418 0,4 481,6 -56,1 2014
Приходи од дивиденди 882.637.692 0,4 441,3 -8,4 2015
Приходи од дивиденди 1.059.142.672 0,4 529,6 20,0 2016
Приходи од дивиденди 601.005.000 0,3 300,5 59.940,2 2017
Приходи од дивиденди 703.005.000 0,3 351,5 17,0 2018