Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 0,0 2004
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2006
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2007
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2008
Приходи од дивиденди 0 0,0 0,0 -100,0 2009
Приходи од дивиденди 2.552.914.666 1,0 1.276,5 -100,0 2010
Приходи од дивиденди 2.339.160.176 1,0 1.169,6 -8,4 2011
Приходи од дивиденди 2.548.483.909 1,0 1.274,2 -2,5 2012
Приходи од дивиденди 2.193.980.265 0,9 1.097,0 -8,2 2013
Приходи од дивиденди 963.242.418 0,4 481,6 -56,1 2014
Приходи од дивиденди 882.637.692 0,4 441,3 -8,4 2015
Приходи од дивиденди 1.059.142.672 0,4 529,6 20,0 2016
Приходи од дивиденди 601.005.000 0,2 300,5 59.940,2 2017
Приходи од дивиденди 703.005.000 0,3 351,5 17,0 2018
Приходи од дивиденди 704.005.000 0,3 352,0 0,1 2019