Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 1.108.933.727 0,5 554,5 0,0 2010
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 606.500.000 0,3 303,3 0,0 2018