Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 220.023 0,0 0,1 0,0 2004
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 587.945.623 0,2 294,0 220,7 2005
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 620.895.473 0,3 310,4 5,6 2006
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 936.265.867 0,4 468,1 50,8 2007
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 958.449.544 0,4 479,2 2,4 2008
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 761.360.283 0,3 380,7 -20,6 2009
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 1.050.955.407 0,4 525,5 0,0 2011
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 1.353.519.384 0,6 676,8 -62,5 2012
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 855.593.061 0,3 427,8 -74,9 2013
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 839.117.756 0,3 419,6 -1,9 2014
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 1.049.188.138 0,4 524,6 25,0 2015
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 812.513.763 0,3 406,3 -22,6 2016
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 1.011.495.000 0,4 505,7 58.420,1 2017
Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 921.550.000 0,4 460,8 0,0 2019