FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Странски влади 6.724.990 0,0 3,4 0,0 2015
Странски влади 319.800.000 0,1 159,9 4.655,4 2016
Странски влади 239.444.000 0,1 119,7 74.773,0 2017