FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 673.564.392 0,3 336,8 0,0 2004
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 6.805.771.728 3,0 3.402,9 21,4 2005
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 17.710.542.517 7,9 8.855,3 160,2 2006
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 1.013.010.509 0,5 506,5 -94,3 2007
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 3.254.592.953 1,4 1.627,3 221,3 2008
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 933.288.221 0,4 466,6 -71,3 2009
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 6.269.686.733 2,8 3.134,8 571,8 2010
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 1.573.953.933 0,7 787,0 -74,9 2011
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 3.383.804.016 1,5 1.691,9 -11,8 2012
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.795.875.446 2,1 2.397,9 15,4 2013
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.311.193.847 1,9 2.155,6 -10,1 2014
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 16.408.560.705 7,3 8.204,3 280,6 2015
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.231.803.000 1,9 2.115,9 -74,2 2016
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 8.111.541.000 3,6 4.055,8 191.580,5 2017