Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 673.564.392 0,3 336,8 0,0 2004
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 6.805.771.728 2,8 3.402,9 21,4 2005
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 17.710.542.517 7,2 8.855,3 160,2 2006
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 1.013.010.509 0,4 506,5 -94,3 2007
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 3.254.592.953 1,3 1.627,3 221,3 2008
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 933.288.221 0,4 466,6 -71,3 2009
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 6.269.686.733 2,6 3.134,8 571,8 2010
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 1.573.953.933 0,6 787,0 -74,9 2011
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 3.383.804.016 1,4 1.691,9 -11,8 2012
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.795.875.446 2,0 2.397,9 15,4 2013
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.311.193.847 1,8 2.155,6 -10,1 2014
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 16.408.560.705 6,7 8.204,3 280,6 2015
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 4.303.009.824 1,8 2.151,5 -73,8 2016
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 8.111.541.000 3,3 4.055,8 191.580,5 2017
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ -7.443.422.000 -3,0 -3.721,7 -191,8 2018
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ -4.324.575.000 -1,8 -2.162,3 -41,9 2019