FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Такси и надоместоци 184.152.824 0,1 92,1 0,0 2004
Такси и надоместоци 4.393.925.565 2,0 2.197,0 166,4 2005
Такси и надоместоци 4.043.283.470 1,8 2.021,6 -8,0 2006
Такси и надоместоци 1.697.854.263 0,8 848,9 -58,0 2007
Такси и надоместоци 1.903.155.235 0,8 951,6 12,1 2008
Такси и надоместоци 1.967.530.412 0,9 983,8 3,4 2009
Такси и надоместоци 3.732.576.987 1,7 1.866,3 89,7 2010
Такси и надоместоци 3.951.781.563 1,8 1.975,9 5,9 2011
Такси и надоместоци 3.408.848.788 1,5 1.704,4 -11,1 2012
Такси и надоместоци 3.460.304.807 1,5 1.730,2 -14,2 2013
Такси и надоместоци 3.253.017.485 1,4 1.626,5 -6,0 2014
Такси и надоместоци 3.380.642.409 1,5 1.690,3 3,9 2015
Такси и надоместоци 4.044.978.000 1,8 2.022,5 19,7 2016
Такси и надоместоци 4.189.939.000 1,9 2.095,0 103.483,7 2017