Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 2.600 0,0 0,0 0,0 2004
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 648.463.643 0,3 324,2 18,8 2005
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 3.225.723.514 1,3 1.612,9 397,4 2006
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 3.937.023.747 1,6 1.968,5 22,1 2007
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 4.502.764.688 1,8 2.251,4 14,4 2008
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 4.428.843.053 1,8 2.214,4 -1,6 2009
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 5.378.693.195 2,2 2.689,3 21,4 2010
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 5.509.497.863 2,2 2.754,7 2,4 2011
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 6.126.836.066 2,5 3.063,4 20,4 2012
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 3.402.201.959 1,4 1.701,1 -39,8 2013
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.594.727.618 0,7 797,4 -53,1 2014
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.232.044.492 0,5 616,0 -22,7 2015
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.179.378.157 0,5 589,7 -4,3 2016
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.586.300.000 0,6 793,2 62.088,3 2017
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.450.700.000 0,6 725,4 -8,5 2018
Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.457.101.000 0,6 728,6 0,4 2019