FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни донации 6.364.927 0,0 3,2 0,0 2015
Тековни донации 8.350.000 0,0 4,2 31,2 2016
Тековни донации 9.535.000 0,0 4,8 114.091,6 2017