Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни донации 6.364.927 0,0 3,2 0,0 2015
Тековни донации 6.069.967 0,0 3,0 -4,6 2016
Тековни донации 9.535.000 0,0 4,8 114.091,6 2017
Тековни донации 6.650.000 0,0 3,3 -30,3 2018
Тековни донации 16.260.000 0,0 8,1 144,5 2019