Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Трансфери од други нивоа на васт 161.385.216 0,1 80,7 0,0 2007
Трансфери од други нивоа на васт 2.563.703.148 1,0 1.281,9 1.488,6 2008
Трансфери од други нивоа на васт 5.396.474.601 2,2 2.698,2 0,0 2010
Трансфери од други нивоа на васт 680.351.014 0,3 340,2 -87,4 2011
Трансфери од други нивоа на васт 586.334.313 0,2 293,2 -69,9 2012
Трансфери од други нивоа на васт 11.867.143.650 4,8 5.933,6 0,0 2015
Трансфери од други нивоа на васт -9.913.733.000 -4,0 -4.956,9 0,0 2019
Трансфери од други нивоа на васт 5.571.738.000 2,3 2.785,9 0,0 2019