FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Вложувања и нефинансиски средства 801.883.724 0,2 400,9 0,0 2015
Вложувања и нефинансиски средства 1.224.959.000 0,3 612,5 52,8 2016
Вложувања и нефинансиски средства 1.290.011.000 0,3 645,0 105.210,5 2017