Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Вложувања и нефинансиски средства 801.883.724 0,3 400,9 0,0 2015
Вложувања и нефинансиски средства 975.196.268 0,4 487,6 21,6 2016
Вложувања и нефинансиски средства 922.746.771 0,4 461,4 -5,4 2017
Вложувања и нефинансиски средства 1.342.124.000 0,5 671,1 4,0 2018
Вложувања и нефинансиски средства 1.275.017.000 0,5 637,5 -5,0 2019