Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Договорни услуги 2.253.834.286 0,9 1.126,9 0,0 2004
Договорни услуги 3.215.333.464 1,3 1.607,7 42,7 2005
Договорни услуги 18.151.451.943 7,4 9.075,7 464,5 2006
Договорни услуги 19.702.782.395 8,0 9.851,4 8,5 2007
Договорни услуги 24.260.611.642 9,9 12.130,3 23,1 2008
Договорни услуги 22.773.905.313 9,3 11.387,0 -6,1 2009
Договорни услуги 21.910.426.820 8,9 10.955,2 -3,8 2010
Договорни услуги 23.101.083.135 9,4 11.550,5 5,4 2011
Договорни услуги 24.108.970.026 9,8 12.054,5 4,4 2012
Договорни услуги 24.375.864.293 9,9 12.187,9 -1,0 2013