Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.060.830.552 ,0 1.030,4 0,0 2004
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.358.011.337 ,0 1.179,0 14,4 2005
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 3.139.984.907 ,0 1.570,0 33,2 2006
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.917.238.074 ,0 1.458,6 -7,1 2007
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.582.006.613 ,0 1.291,0 -11,5 2008
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.490.523.603 ,0 1.245,3 -3,5 2009
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 3.177.400.584 ,0 1.588,7 27,6 2010
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 3.471.095.209 ,0 1.735,5 9,2 2011
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 4.215.703.867 ,0 2.107,9 21,5 2012
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 4.605.616.288 ,0 2.302,8 25,6 2013