Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.593.888.330 0,6 1.296,9 0,0 2016
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.845.260.461 0,7 1.422,6 9,7 2017