Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.593.888.330 1,0 1.296,9 0,0 2016
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.602.380.000 1,0 1.301,2 118.497,3 2017