FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.194.300.000 0,6 1.097,2 0,0 2016
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.602.380.000 0,7 1.301,2 118.497,3 2017