Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.593.888.330 1,1 1.296,9 0,0 2016
Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.845.260.461 1,2 1.422,6 9,7 2017
Каматни плаќања кон домашни кредитори 3.165.100.000 1,3 1.582,6 21,6 2018
Каматни плаќања кон домашни кредитори 3.055.000.000 1,2 1.527,5 -3,5 2019