FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 3.633.650.000 0,9 1.816,8 0,0 2016
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.612.074.000 1,4 2.806,0 154.347,3 2017