Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 4.277.452.555 1,6 2.138,7 0,0 2016
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.612.074.000 2,2 2.806,0 154.347,3 2017
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.518.670.000 2,1 2.759,3 -1,7 2018