Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 4.277.452.555 ,0 2.138,7 0,0 2016
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.542.738.104 ,0 2.771,4 29,6 2017
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.518.670.000 ,0 2.759,3 -1,7 2018