Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 4.277.452.555 1,7 2.138,7 0,0 2016
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.542.738.104 2,3 2.771,4 29,6 2017
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.518.670.000 2,2 2.759,3 -1,7 2018
Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 6.125.350.000 2,5 3.062,7 11,0 2019