Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Капитални дотации до ЕЛС 0 0,0 0,0 0,0 2004
Капитални дотации до ЕЛС 815.558.528 0,3 407,8 -100,0 2005
Капитални дотации до ЕЛС 941.029.852 0,4 470,5 15,4 2006
Капитални дотации до ЕЛС 1.037.713.791 0,4 518,9 10,3 2007
Капитални дотации до ЕЛС 1.863.242.100 0,8 931,6 79,6 2008
Капитални дотации до ЕЛС 988.890.608 0,4 494,4 -46,9 2009
Капитални дотации до ЕЛС 950.589.364 0,4 475,3 -3,9 2010
Капитални дотации до ЕЛС 1.572.189.678 0,6 786,1 65,4 2011
Капитални дотации до ЕЛС 1.732.288.990 0,7 866,1 10,2 2012
Капитални дотации до ЕЛС 754.349.211 0,3 377,2 -53,5 2013