Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 0 0,0 0,0 0,0 2004
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 862.539.033 0,4 431,3 -100,0 2005
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 282.597.112 0,1 141,3 -67,2 2006
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 1.551.453.269 0,6 775,7 449,0 2007
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 2.000.119.743 0,8 1.000,1 28,9 2008
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 377.575.190 0,2 188,8 -81,1 2009
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 883.038.188 0,4 441,5 133,9 2010
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 468.618.060 0,2 234,3 -55,4 2011
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 823.371.737 0,3 411,7 75,7 2012
Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 993.480.235 0,4 496,7 -30,7 2013