Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на мебел 146.767.950 ,0 73,4 0,0 2017
Купување на мебел 287.715.000 ,0 143,9 16,9 2018