Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на мебел 146.767.950 0,1 73,4 0,0 2017
Купување на мебел 287.715.000 0,1 143,9 16,9 2018
Купување на мебел 204.476.000 0,1 102,2 -28,9 2019