Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на опрема и машини 3.372.591.000 1,4 1.686,3 0,0 2018
Купување на опрема и машини 4.442.579.000 1,8 2.221,3 31,7 2019