Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на опрема, машини, возила и мебел 877.726.396 0,3 438,9 0,0 2004
Купување на опрема, машини, возила и мебел 1.986.201.227 0,8 993,1 126,3 2005
Купување на опрема, машини, возила и мебел 2.166.451.579 0,8 1.083,2 9,1 2006
Купување на опрема, машини, возила и мебел 4.248.401.847 1,6 2.124,2 96,1 2007
Купување на опрема, машини, возила и мебел 6.752.125.972 2,6 3.376,1 58,9 2008
Купување на опрема, машини, возила и мебел 4.545.447.256 1,7 2.272,7 -32,7 2009
Купување на опрема, машини, возила и мебел 4.784.723.922 1,8 2.392,4 5,3 2010
Купување на опрема, машини, возила и мебел 4.528.831.542 1,7 2.264,4 24,2 2011
Купување на опрема, машини, возила и мебел 5.119.354.274 2,0 2.559,7 13,0 2012
Купување на опрема, машини, возила и мебел 5.172.298.135 2,0 2.586,1 -10,0 2013