Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Материјали и ситен инвентар 2.664.256.007 1,1 1.332,1 0,0 2004
Материјали и ситен инвентар 2.398.749.362 1,0 1.199,4 -10,0 2005
Материјали и ситен инвентар 2.000.409.726 0,8 1.000,2 -16,6 2006
Материјали и ситен инвентар 1.848.626.785 0,8 924,3 -7,6 2007
Материјали и ситен инвентар 2.616.598.975 1,1 1.308,3 41,5 2008
Материјали и ситен инвентар 2.397.508.636 1,0 1.198,8 -8,4 2009
Материјали и ситен инвентар 2.407.092.967 1,0 1.203,5 0,4 2010
Материјали и ситен инвентар 2.445.564.826 1,0 1.222,8 1,6 2011
Материјали и ситен инвентар 2.491.159.083 1,0 1.245,6 1,9 2012
Материјали и ситен инвентар 2.474.128.683 1,0 1.237,1 -21,8 2013