FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Надоместоци 65.827.039 0,0 32,9 0,0 2015
Надоместоци 57.040.000 0,0 28,5 -13,3 2016
Надоместоци 47.169.000 0,0 23,6 82.594,6 2017